Često postavljana pitanja

U slučaju gubitka ili krađe dokumenata?

Ambasada može izdati putni list za povratak u Bosnu i Hercegovinu na osnovu predočene prijave u policiji o gubitku ili krađi putne isprave ili lične iskaznice.

U slučaju hapšenja ili zatvaranja?

Možete zahtijevati da se o tome izvijesti Ambasada BiH. Službenik može izvijestiti lokalne organe da se nalazite pod konzularnom zaštitom BiH i zatražiti da se upozna s motivom vašeg hapšenja, te zatražiti odgovarajuću dozvolu da vas posjeti.

Isto tako će provjeriti uvjete pod kojima ste uhpšeni i jesu li pri tome poštovani lokalni zakoni.

Službenik može, na vaš zahtjev, pribaviti listu advokata koji vas mogu braniti (vi snosite troškove advokata).

U slučaju bolesti?

Ukoliko zatražite pomoć, službenik vam može pomoći u pronalaženju odgovarajuće zdravstvene ustanove (troškovi liječenja na vaš teret).

U slučaju ozbiljne nesreće?

Službenik će, putem nadležnog organa izvijestiti vašu obitelj. Ukoliko obitelj zatraži, s njom će razmotriti nastavak hospitalizacije (troškovi na vaš teret).

U slučaju smrti?

Konzularni službenik će izvijestiti obitelj. Ukoliko obitelj to traži, upoznat će je s pravnim formalnostima vezanim za prebacivanje u zemlju ili pokop posmrtnih ostataka (troškovi na teret obitelji ili osiguranja umrlog).

U slučaju različitih problema?

Sa lokalnim organima vlasti, službenik vas može savjetovati i pribaviti vam korisne adrese (advokata, prevodioca itd).

IZDAVANJE DOKUMENATA I PRAVNI POSTUPCI

POSTUPAK IZDAVANJA BIOMETRIJSKOG PASOŠA

Biometrijski pasoši Bosne i Hercegovine počeli su se izdavati 15.10.2009.godine. Pasoši Bosne i Hercegovine izdati prije tog datuma, važe do roka važnosti unesenog u taj pasoš.

Za razliku od biometrijskih pasoša, za čije nosioce su 15.12.2010.godine, ukinute vize za turistička i druga putovanja u zemlje Šengen sporazuma, za nosioce nebiometrijskih pasoša BiH i dalje važi vizni režim  sa tim zemljama.

Prije nego se odlučite doći u Ambasadu BiH u Pragu radi zamjene pasoša, savjetujemo da se telefonskim putem obratite Ambasadi na telefon broj: 22 44 22 515  i zatražite provjeru evidentiranosti Vašeg Jedinstvenog matičnog broja u Centralnoj evidenciji BiH (u daljem tekstu: JMB).

Ukoliko Vam je javljeno da Vaš JMB nije evidentiran u Centralnoj evidenciji JMB BiH, potrebno je provesti postupak evidentiranja Vašeg JMB u Centralnoj evidenciji.

U tu svrhu je potrebno uraditi slijedeće:

 1. Popuniti obrazac Prijave za evidenciju JMB u Centralnoj evidenciji (obrazac: JMB-7),
 2. Priložiti fotokopiju pasoša,
 3. Priložiti Izvod iz matične knjige rođenih ( bez ograničenog roka trajanja),
 4. Priložiti Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci

Ukoliko ne možete putovati u BiH, da biste pribavili ta dokumenta, možete opunomoćiti nekog od rodbine ili poznanika u BiH da oni u Vaše ime obezbjede navedena dokumenta.

Po obezbjeđenju, naprijed navedenih dokumenata, ista možete, zajedno sa popunjenim obrascem, preporučenom poštom dostaviti Ambasadi BiH , 110 00 PRAG, Opletalova 27.

Ambasada će elektronski izvršiti dostavu Prijave nadležnim organima u BiH i telefonski Vas obavjestiti o prispjeću odgovora iz BiH, odnosno evidentiranju Vašeg JMB.

Zahtjev za biometrijski pasoš (u daljnjem tekstu: pasoš) podnosi se lično.

Prilikom podnošenja zahtjeva za pasoš obavezno je priložiti:

– Pasoš koji se mijenja (na uvid)
– Dozvolu boravka u Češkoj Republici ili Republici Slovačkoj, ako boravite u toj državi
– Potvrda banke o izvršenoj uplati takse za pasoš

NAPOMENA: obzirom da je lice dužno prilikom podnošenja zahtjeva za pasoš dati precizne podatke o mjestu upisa u knjigu rođenih i knjigu državljana BiH, da bi se izbjegli troškovi ponovnog dolaska u Ambasadu radi ispravke pogrešno upisanog mjesta upisa u MKR i KD u zahtjevu za pasoš i time ubrzao postupak izdavanja pasoša, za lica za koja, putem Ambasade nije proveden postupak evidentiranja JMB u Centralnu evidenciju JMB BiH, već je JMB bio ranije evidentiran, preporučljivo je da se kod podnošenja zahtjeva za pasoš, daju na uvid izvod iz MKR-ih iz BiH i uvjerenje o državljanstvu BiH bez obzira na vrijeme izdavanja istih.

Zahtjev za pasoš za maloljetna lica podnose oba roditelja (ili jedan od roditelja uz ovjerenu saglasnost drugog, ili uz odluku nadležnog organa iz BiH o starateljstvu, ili ukoliko je drugi roditelj umro, ili se vodi kao nestalo lice, rješenje o istom).

Prilikom podnošenja zahtjeva obavezno je prisustvo djeteta za koje se podnosi zahtjev radi akvizicije biometrijskih podataka.

NAPOMENA: kod podnošenja zahtjeva za pasoš za maloljetno lice oba roditelja moraju imati evidentrian JMB u Centralnoj evidenciji.

IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE U ROKU KRAĆEM OD PROPISANOG

U slučajevima kada se radi o lijčenju u inostranstvu, bolesti i smrti člana uže porodice nadležni organi izdaju izdaju putnu ispravu u roku od 7 dana kada se zahtjev podnosi u diplomatsko konzularnom predstavništvu u inostranstvu. Podnosilac zahtjeva je dužan prilikom podnošenja zahtjeva priložiti potrebne dokaze (dokaz o smrti i dokaz o srodstvu ili uputnicu za liječenje u inostranstvu). Za izdavanje navedene putne isprave podnosilac zahtjeva u inostranstvu, pored cijene putne isprave izdate u redovnom postupku u DKP BiH, dužan je uplatiti dodatnu konzularnu taksu za dodatne troškove nadležnog organa, koji proizilaze iz postupka izdavanja putne isprave u roku kraćem od propisanog u iznosu od 250 Eur-a. Link Cjenovnik.

IZDAVANJE PUTNOG LISTA

Putni list se izdaje isključivo osobama koje nemaju regulisan boravak u Češkoj Republici u slučaju krađe, gubitka ili oštećenja pasoša ili na zahtjev nadležnog organa Češke Republike i namjenjen je isključivo za povratak u Bosnu i Hercegovinu.

Važnost putnog  lista je maksimalno 30 dana.

Prilikom ličnog predavanja zahtjeva za izdavanje putnog lista u Ambasadi, neophodno je priložiti slijedeća dokumenta:

 1. Popunjen obrazac GPI-2 .
 2. Potvrdu o prijavi gubitka ili krađe pasoša izdatu od strane nadležnog češkog organa za poslove policije ili ureda za strance.
 3. Identifikacioni dokument važeći (lična karta ili drugi identifikacioni dokument).
 4. Dvije fotografije novijeg datuma, ne iz automata.

Zahtjev za izdavanje putnog lista ili upis u putni list za maloljetna lica podnose njihovi roditelji / staratelji uz predočenje svojih pasoša. Staratelji osim pasoša dostavljaju odgovarajući dokument o starateljstvu izdat od nadležnog organa iz BiH i izvod iz matične knjige rođenih (radi utvrđivanja identiteta roditelja).

Ovlašteno lice Ambasade može zahtjevati i predočenje drugih dokumenata ili isprava, koje ocjeni za potrebnim.

Taksa za izdavanje putnog lista iznosi 27 €, plus 8 Eura, po osobi, ako se vrši  upis u putni list i plaća se prilikom podnošenja zahtjeva.

PRIJAVA ROÐENJA DJETETA

Dužnost roditelja-državljana BiH je da rođenje djeteta u inostranstvu prijave u Matični ured u BiH, po posljednjem prebivalištu, jednog od roditelja.

Prijava rođenja djeteta vrši se u Ambasadi, popunjavanjem obrasca za prijavu rođenja. Prijavom rođenja u Matični ured u BiH, vrši se upis djeteta u Matičnu knjigu rođenih i Knjigu državljana Bosne i Hercegovine.

Uz prijavu roditelji su dužni priložiti slijedeća dokumenta:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih izdat od strane nadležnog matičnog ureda Češke Republike, ne stariji od 6 mjeseci, preveden kod ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika u BiH.
 2. Kopije pasoša oba roditelja
 3. Ukoliko je jedan od roditelja strani državljanin potrebno je da priloži ovjerenu izjavu od strane notara da je saglasan da se dijete upiše u Matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana BiH.

Prisustvo oba roditelja je neophodno.

Obrazac – Prijava rodjenja djeteta

PRIJAVA ZAKLJUČENJA BRAKA

Dužnost državljanina BiH na boravku u inostranstvu je da prijavi zaključenje braka u inostranstvu.

Prijava zaključenja braka u Češkoj Republici vrši se u Ambasadi BiH u Pragu.

Uz popunjen obrazac Prijave, koji se dobije u Ambasadi potrebo je priložiti slijedeća dokumenta:

 1. Vjenčani list preveden na jedan od zvaničnih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog tumaća.
 2. Kopiju pasoša BiH
 3. Potvrdu o izvršenoj uplati 6 Eura

POSTUPAK IZDAVANJA „NULLA OSTA“

Prilikom zaključenja braka našeg državljanina u Češkoj, odnosno Slovačkoj Republici, matičari zahtjevaju prilaganje i „NULLA OSTA“. To je uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, odnosno nepostojanju smetnji – za konkretno lice – da zaključi brak i da će brak biti priznat u Bosni i Hercegovini.

Za izdavanje ovog uvjerenja potrebno je obezbjediti slijedeće dokumente:

 1. Potvrdu o slobodnom bračnom stanju izdatom od strane matičara, po mjestu gdje je podnosilac zahtjeva upisan u Matičnu knjigu rođenih
 2. Kopiju važećeg pasoša podnosioca zahtjeva
 3. Kopiju važećeg pasoša budućeg supružnika
 4. Potvrdu o uplati 26 Eura na ime takse za izdavanje uvjerenja

ODREÐIVANJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA ( JMB)

Za djecu državljana BiH rođenu u inostranstvu i za državljane BiH kojim još nije određen Jedinstveni matični broj, postupak određivanja JMB može se vršiti i putem Ambasade.

U tu svrhu potrebno je prilođiti slijedeća dokumenta:

– Izvod iz matične knjige rođenih iz BiH (rodni list koji nema ograničen rok trajanja)
– Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci
– Kopije BiH pasoša roditelja, (ako se JMB određuje za dijete)
Oba roditelja podnose zahtjev za određivanje JMB djeteta

Taksa za postupak određivanja JMB iznosi 13 € i plaća se prilikom podnošenja zahtjeva

Obrazac za odredjivanje JMB-3

OVJERA KOPIJA DOKUMENTA

Za ovjeru kopije dokumenta potrebno je priložiti orginalan dokumenat i uplatiti taksu u iznosu od 6 € prilikom podnošenja zahtjeva.

Ukoliko se dokument sastoji od više stranica, potrebno je uplatiti taksu za prvu stranicu u iznosu od 6 €, a za svaku slijedeću po 3 €.

Ovjera kopije dokumenata se vrši samo za ona dokumenta koja su izdata od nadležnih organa ili službi BiH.

OVJERA POTPISA NA PUNOMOĆI, NASLJEDNIČKOJ IZJAVI I IZJAVI

Za ovjeru potpisa na punomoci, davanje nasljedničke izjave ili bilo koje druge izjave, potrebna je lična prisutnost davaoca, čiji se identitet utvrđuje na osnovu važeće putne isprave BiH, te podaci o opunomoćeniku ( datum i mjesto rođenja, prebivalište).

Taksa za ovjeru potpisa na punomoći iznosi 11 €, taksa za ovjeru potpisa na nasljedničkoj izjavi koja se daje pred diplomatom,  iznosi 26 € i plaća se prilikom podnošenja zahtjeva. Ne može se plaćati u gotovini, već putem banke.


Ako je tekst punomoći sačinjen u Ambasadi, tada ovjera potpisa na takvoj punomoći iznosi 26 Eura.

Ako je tekst nasljedne izjave sačinjen u Ambasadi, tada ovjera potpisa iznosi 52 Eura

POTVRDA O DUŽINI BORAVKA U INOSTRANSTVU (PRAVO NA CARINSKE OLAKŠICE PRI POVRATKU U BIH)

U cilju ostvarivanja prava na bescarinski uvoz ličnih stvari, predmeta kućanstva, putničkog vozila i dr., Ambasada izdaje odgovarajuću potvrdu o dužini boravka provedenog u Češkoj Republici odnosno Slovačkoj Republici

Potvrda se izdaje samo onim licima koja su pravo boravka u Češkoj Republici stekla kao državljani BiH i koji svoj boravak iz Češke Republike izmještaju trajno u BiH. Izmještanje boravka u BiH podrazumijeva poništavanje važeće boravišne vize u Češkoj Republici.

Zahtjev za izdavanje potvrde podnosi se lično uz prilaganje slijedećih dokumenata :

 1. Važeća putna isprava BiH.
 2. Potvrda od nadležnog organa Češke Republike za poslove prijave/odjave boravka o neprekidnom vremenu boravka u Češkoj Republici/Slovačkoj Republici u trajanju od najmanje 12   mjeseci, odnosno najmanje 12 mjeseci u vremenskom periodu od 4 godine od datuma prve prijave do zadnjeg datuma odjave boravka.
 3. Odjava boravka iz Češke Republike/Slovačke Republike, koju izdaje nadležni inostrani organ, sa naznakom da se preseljenje vrši u BiH,

NAPOMENA : Da bi se moglo ostvariti pravo na carinsku olakšicu, sve stvari koje će biti predmetom carinske olakšice moraju biti u vlasništvu najmanje 6 mjeseci, a što se može dokazati odgovarajucim računom, vlasničkom knjižicom vozila i sl.

Taksa za izdavanje potvrde o dužini boravka iznosi 26 € i placa se prilikom podnošenja zahtjeva.

POSTUPAK ODRICANJA DRŽAVLJANSTVA BIH

Lice koje se odriče državljanstva Bosne i Hercegovine, daje izjavu o odricanju državljanstva BiH lično ili putem punomoćenika na pripremljenom obrascu kod Ministarstva civilnih poslova ili u Ambasadi BiH u Pragu.

Za ovjeru potpisa na Izjavi o odricanju datoj u Ambasadi naplaćuje se konzularna taksa u iznosu od 250 Eura.      

Uz Izjavu o odricanju obavezno se prilaže:

 1. Dokaz o posjedovanju državljanstva Češke Republike (uvjerenje o državljanstvu), ili dokaz da mu je zagarantovano sticanje državljanstva Češke Republike (zajamčenje-garancija);
 2. Prijava boravka u inostranstvu;

Navedena dokumenta potrebno je prevesti na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH kod ovlaštenog sudskog prevodioca u BiH ili u Češkoj Republici – ovjerene kod nadležnog organa, a eventualna punomoć, koja se daje u Češkoj Republici, ovjerena od strane Ambasade  ili kod notara.

Za dokumente stranih država sa kojima Bosna i Hercegovina nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnim priznavanju javnih isprava, potrebna je dodatna nadovjera od strane nadležnih organa  (Apostille pečat).

Pravnu važnost u Bosni i Hercegovini na osnovu važećih bilateralnih sporazuma imaju javne isprave uključujući i ovjerene punomoći za koje nisu potrebne dodatne nadovjere

(Apostille) izdate od nadležnih organa u sljedećim državama: Hrvatskoj, Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Kipru, Libiji, Mađarskoj, Mongoliji, Poljskoj, Rumuniji, Ruskoj Federaciji, Srbiji i Crnoj Gori.

 1. Izvod iz MK rođenih u Bosni i Hercegovini – rodni list koji nema ograničen rok trajanja;
 2. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine( ne starije od 6 mjeseci);
 3. Izvod iz MK vjenčanih – vjenčani list ( za osobu koja je u braku);

 

Rodni list i vjenačni list mora da sadrži posljednje podatke upisane u matičnu knjigu ;

 1. Presudu o razvodu braka (za osobu čiji je brak prestao razvodom);
 2. Ovjerenu kopiju pasoša BiH (strana sa fotografijom ovjerena od Ambasade, od notara, ili od strane nadležnog organa u BiH) ili uvjerenje o neposjedovanju istog.
 3. Važeću ličnu  kartu izdatu u BiH, ili uvjerenje o njenom neposjedovanju;
 4. Uplatnicu o izvršenoj uplati 410 Eura na ime administrativne takse po predmetu.

S obzirom da jedna porodica, čiji članovi podnose zahtjev za odricanje državljanstva, čini jednu pravnu cjelinu – predmet i da se vodi jedan postupak prestanka državljanstva BiH, to se za isti postupak vrši naplata samo jedne administrativne takse.

 

U postupku odricanja državljanstva BiH za malodobnu djecu, pored izjave o odricanju, potrebna je i izjava o saglasnosti oba roditelja za odricanje, a ako su djeca starija od 14 godina i njihova izjava o saglasnosti za prestanak državljanstva BiH odricanjem.

 

Ove izjave daju se potpisivanjem na zapisnik kod nadležnog organa iz tačke 1., ili se prilažu ovjerene izjave uz zahtjev za odricanje.

 

Ako je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druga države, a ako je drugi roditelj umro, za njega se prilaže Izvod iz MK umrlih.

 

Posebne napomene:

 •  Sva lica koje se odriču državljanstva BiH moraju imati određen i u Centralnoj evidenciji Jedinstvenih matičnih brojema BiH evidentiran, jedinstveni matični broj – JMB.

 

 • Kod lica koja su mjenjala prezime, zaključenjem braka ili na drugi način, vjenčano, odnosno na drugi način promjenjeno prezime, mora biti upisano u Izvodu iz MK rođenih i u Uvjerenju o državljanstvu BiH.

 

 • Prilikom uručenja rješenja o prestanku državljanstva osobi koja poosjeduje BiH putnu ispravu, a kojoj prestaje državljanstvo dužna je predati nadležnom službeniku u Ambasadi.

 

 • Stranke koje se lično odriču državljanstva BiH u Ministarstvu civilnih poslova BiH u Sarajevu, a putna isprava BiH im je neophodna radi povratka u inostranstvo, mogu opunomoćiti drugu osobu da kasnije preuzme rješenje o odricanju i preda njihovu putnu ispravu ili zahtjevati da im se rješenje dostavi putem nadležne Ambasade kojem će predati svoju putn u ispravu prilikom uručenja rješenja.

 

POSTUPAK IZDAVANJA SPROVODNICE ZA PRIJENOS POSMRTNIH OSTATAKA U BOSNU I HERCEGOVINU

U cilju pokretanja postupka izdavanja Sprovodnice za prenošenja posmrtnih ostataka radi sahrane u Bosnu i Hercegovinu, potrebno je popuniti obrazac Zahtjeva i uz njega, u ovisnosti gdje se u Bosni i Hercegovini želi obaviti sahrana, potrebno je obezbjediti slijedeće:

I  SLUČAJ

Državljanin Bosne i Hercegovine umro prirodnom smrću (nije zarazna bolest) koji ima važeću putnu ispravu Bosne i Hercegovine.

Potrebna dokumentacija:

 • Sprovodnica sanitarne inspekcije Republike Češke
 • Nalaz ljekara koji je konstatovao smrt
 • Izvod iz Matične knjige umrlih – Smrtni list
 • Putna isprava umrlog
 • Potvrda o obezbjeđenom grobnom mjestu u BiH
 • Potvrda banke o uplati 26,00 Eura na ime takse

 

II SLUČAJ

Državljanin Bosne i Hercegovine umro prirodnom smrću (nije zarazna bolest)

koji nema važeću putnu ispravu Bosne i Hercegovine.

Potrebna dokumentacija:

 • Sprovodnica sanitarne inspekcije Republike Češke
 • Nalaz ljekara koji je konstatovao smrt
 • Izvod iz Matične knjige umrlih – Smrtni list
 • Identifikacioni dokument
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH
 • Potvrda o obezbjeđenom grobnom mjestu u BiH
 • Potvrda banke o uplati 26,00 Eura na ime takse

 

III SLUČAJ

Državljanin BiH, koji se eksumira, ili koji je umro od zarazne bolesti, ili

strani državljanin koji je umro prirodnom smrću, potrebna je prethodna saglasnost nadležnih organa FBiH, Republike Srpske ili Distrikta BiH Brčko u ovisnosti gdje se sahranjuje

Potrebna dokumentacija:

 • Dokumentacija iz I ili II Slučaja

Formulari:

CJENOVNIK KONZULARNIH USLUGA U DKP BiH PRAG

 

Tar. br.Opis konzularne uslugeIznos takse u EURTroškovi P.J.Ukupno EUR
29.Molbe i drugi podnesci u DKP6,00  
30.Putne isprave:   
 Izdavanje pasoša osobi preko navršenih 18 godina života103,0026,00129,00
 Izdavanje “duplikata” pasoša osobi preko navršenih 18 godina života195,0026,00221,00
 Izdavanje pasoša u dobi od 3 do 18 godina života57,0021,0078,00
 Izdavanje “duplikata” pasoša osobi do navršenih 18 godina života100,0021,00121,00
 Izdavanje pasoša osobi koja nije navršila 3 godine života57,0016,0073,00
 Izdavanje “duplikata” pasoša osobi koja nije navršila 3 godine života100,0016,00116,00
 Izdavanja pasoša u roku kraćem od propisanog250,00 374,00
 Izdavanje putnog lista21,006,0027,00
 Upis člana uže obitelji u putni list8,00 8,00
 Putne isprave za izbjeglice:   
 Izdavanje pasoša osobi preko navršenih 18 godina života52,0021,0073,00
 Izdavanje “duplikata” pasoša osobi preko navršenih 18 godina života98,0021,00119,00
 Izdavanje pasoša osobi do navršenih 18 godina života29,0021,0050,00
 Izdavanje “duplikata” pasoša osobi do navršenih 18 godina života50,0021,0071,00
 Izdavanje putnog lista11,006,0017,00
 Upis člana uže obitelji u putni list4,00 4,00
31.Vize koje izdaju DKP-i BiH   
 Jednokratna ulazno-izlazna viza (Viza C)31,00 31,00
 Višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana (Viza C)57,00 57,00
 Višekratna ulazno-izlazna viza preko 90 dana (Viza D)72,00 72,00
32.Za sastavljanje oporuke u DKP-ima BiH:   
 U prostorijama DKP52,00 52,00
 Izvan prostorija DKP128,00 128,00
 Sastavljanje akata o opozivu oporuke ili davanje nasljedne izjave26,00 26,00
33.Za svaki prijepis ili fotokopiju sa ovjerom:   
 Za prvu stranu6,00 6,00
 Za svaku dalju stranu3,00 3,00
34.Za ovjeru potpisa na ispravi:   
 Za ovjeru potpisa na ispravi11,00 11,00
 Za ovjeru potpisa roditelja na punomoćju16,00 16,00
35.Za ovjeru izjave sačinjene od strane DKP-a BiH:   
 Izjava26,00 26,00
 Izjava o priznavanju očinstva52,00 52,00
37.Za ovjeru potpisa na zahtjevu za otpust iz državljanstva BiH150,00 150,00
38.Za izjavu o odricanju od državljanstva BiH250,00 250,00
25.Za rješenje o prihvaćanju izjave o odricanju od državljanstva BiH (ukoliko to rješenjem Ministarstva civilnih poslova BiH nije drugačije određeno).410,00 410,00
 Za rješenje o prihvaćanju izjave o odricanju od državljanstva BiH čiji je zahřev zaprimljen u DKP-ima BiH u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji (ukoliko to rješenjem Ministarstva civilnih poslova BiH nije drugačije određeno).103,00 103,00
39.Za uvjerenja, razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga ili sprovodnice za prijenos umrlog lica koju izdaje DKP BiH, ako nije drugačije propisano26,00 26,00
41.Određivanje jedinstvenog matičnog broja državljana BiH         (JMB)13,00 13,00

Konzularna taksa se plaća u Eurima na račun Ambasade/Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Pragu u trenutku nastajanja obaveze.

 

ADVOKATI U PRAGU
U prilogu se nalazi lista advokata u Pragu kojima se državljani Bosne i Hercegovine mogu obratiti. Troškovi angažovanja advokata padaju na teret stranke.

Branko Laketić, advokat sa sjedištem u Pragu 10, Malešice,

Počernická 699/62c., PSČ 108 00

tel. 00 420 773 823 089, mail: laketic.branko@gmail.com

JUDr. Michal Pacovský, advokat sa sjedištem u Pragu 2, Vinohrady,

Čelakovského sady 433/10

tel. +420 286 840 480, mail: ooffice@pacovsky.eu

Mgr. Jan Pacovský, LL.M., advokat sa sjedištem u Pragu 2, Vinohrady,

Čelakovského sady 433/10

tel. +420 286 840 480, mail: ooffice@pacovsky.eu

Mgr. Azra Bećirović, advokatica sa sjedištem u Pragu 1, Staré město

Dlouhá 705/16

tel. +420 723 738 430, mail: info@beciroviclegal.com

web: www.beciroviclegal.cz

TUMAČI / PREVODIOCI

Jasmina Žarković

tel: 00420 728 839 859

e-mail: zarkovic.jasmina@gmail.com

Mihad Mujanović

tel: 00420 605 222 558

e-mail: mihad.mujanovic@gmail.com

Mgr. Marcela Koutská

Tel.: 257 216 861, 776 181 423

E-mail: marcela.koutska@seznam.cz

Věra Sáraiová

Tel.: 603 575 918

E-mail: sarvera@seznam.cz

Mgr. Andreja Stojković

Tel.: 723 771 760, 608 299 222

E-mail: miasto@centrum.cz