Prodaja automobila Ambasade BiH u Pragu – Škoda Superb 1.8 TSI Ambition

21.07.2023.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Pragu, Adresa: Opletalova 27, Prag 1, po drugi put raspisuje prodaju vozila Škoda Superb 1.8 TSI, Ambition, putem javnog tendera.

Opis predmeta tendera:

Opis predmeta tendera:

Putnički automobil: Škoda Superb 1.8 TSI Ambition

Godina proizvodnje: 2010

Kilometraža: 125 271 km

Boja karoserije: crna

Zapremina motora: 1798 cm3

Broj šasije: TMBAB43T0B9025801

Istek registracije: istekao

Vrsta goriva: benzin

Mjenjač: manuelni

Stanje vozila: Vrlo loše sa mnogo kvarova

Početna cijena: 36 283,00 czk

Ponudu za kupovinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu – Škoda Superb 1.8 TSI Ambition“ u prostorijama Ambasade Bosne i Hercegovine u Pragu radnim danima od 24. jula 2023. do 11. avgusta 2023. godine, od 10:00: 00 do 14:00 sati. Ovlašteno lice za kontakt sa ponuđačima je Adisa Mujkić, tel: 224 422 510.

Važeća ponuda mora sadržavati:

1. Puni naziv fizičkog ili pravnog lica, ponuđača. Ukoliko je ponuđač pravno lice, potrebno je navesti ime i funkciju osobe ovlaštene za zastupanje;

2. adresa prebivališta ili sjedišta (firme), broj telefona ponuđača;

3. Ponuđena cijena;

4. Način plaćanja (bankovni transfer sa bankovnog računa);

5. Izjava ponuđača da je upoznat sa stanjem predmeta tendera ili da je odgovoran za posljedice odustajanja od inspekcijskog nadzora.

6. Kopija lične karte

Uslov za učešće na tenderu je uplata garancije za tender u iznosu od 2177,00 CZK (slovima: dvije hiljade stotinu sedamdeset sedam CZK) do 20. jula 2023. Garancija za tender mora biti uplaćena na račun Ambasade broj: 1201000255/5500 sa napomenom “Škoda tenderska garancija”. Tenderske garancije dostavljene od strane ponuđača čije ponude nisu odabrane ili su odbijene biće vraćene u roku od 7 dana od dana odabira ponude. Garancija ponude koju dostavlja kupac je uključena u cijenu. Garancija za tender se ne vraća u slučaju pobede na tenderu, ako ponuđač odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Ponude će otvoriti Komisija 14. avgusta 2023. godine u 11.00 sati u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Pragu.

Prodej vozu Velvyslanectví – Škoda Superb 1.8 TSI Ambition

21.07.2023.
Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny v Praze, adresa: Opletalova 27, Praha 1, vyhlašuje prostřednictvím veřejné soutěže prodej vozu Škoda Superb 1.8 TSI, Ambition.

Popis předmětu výběrového řízení:

Osobní vůz: Škoda Superb 1.8 TSI Ambition

Rok výroby: 2010

Najeto: 125 271 km

Barva těla: černá

Obsah motoru: 1798 cm3

Číslo podvozku: TMBAB43T0B9025801

Platnost registrace: vypršela

Druh paliva: benzín

Převodovka: manuální

Stav vozidla: Velmi špatný s mnoha poruchami

Vyvolávací cena: 36 283,00 Kč

Nabídku koupě je třeba podat v zalepené obálce s anotací „Nabídka koupě – Škoda Superb 1.8 TSI Ambition“ v prostorách Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny v Praze v pracovní dny od 24. července 2023 do 11. srpna 2023, od 10: 00 do 14:00. Osobou oprávněnou kontaktovat uchazeče je paní Adisa Mujkić, tel: 224 422 510.

Platná nabídka musí obsahovat:

1. Celé jméno nebo název společnosti uchazeče. V případě společností uveďte jméno a funkci osoby oprávněné zastupovat společnost;

2. adresa bydliště nebo sídla (firmy) uchazeče, telefonní číslo;

3. Nabízená cena;

4. Způsob platby (bankovní převod z bankovního účtu);

5. Prohlášení uchazeče, že je seznámen se stavem předmětu výběrového řízení nebo že odpovídá za následky odstoupení od kontroly.

6. Kopie průkazu totožnosti

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení záruky za nabídku ve výši 2177,00 Kč (slovem: dva tisíce jedno sto sedmdesát sedm Kč) do 20. července 2023. Závaznou kauci je třeba uhradit na účet velvyslanectví: 1201000255/5500 s poznámkou "Škoda tender ". Nabídkové záruky předložené uchazeči, jejichž nabídky nebyly vybrány nebo byly odmítnuty, budou vráceny do 7 dnů ode dne výběru nabídky. Záruka za nabídku předložená kupujícím je zahrnuta v ceně. Nabídková kauce se nevrací v případě vítězství ve výběrovém řízení, pokud uchazeč odstoupí od uzavření kupní smlouvy.

Nabídky budou Komisí otevřeny dne 14. august 2023 v 11:00 na Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny v Praze.

Sale of an Embassy car – Škoda Superb 1.8 TSI Ambition

21.07.2023.
Embassy of Bosnia and Herzegovina in Prague, Address: Opletalova 27, Prague 1, for the second time announces the sale of a Škoda Superb 1.8 TSI, Ambition, through a public tender.

Description of the subject of the tender:

Description of the subject of the tender:
Passenger car: Škoda Superb 1.8 TSI Ambition
Year of production: 2010
Mileage: 125 271 km
Body colour: black
Engine capacity: 1798 cm3
Chassis number: TMBAB43T0B9025801
Registration expiry: expired
Fuel type: gasoline
Gearbox: manual
Vehicle Condition: Very poor with many malfunctions
Starting Price: 36 283,00 czk

The purchase offer should be submitted in a sealed envelope with the annotation "Purchase offer – Škoda Superb 1.8 TSI Ambition" at the premises of the Embassy of Bosnia and Herzegovina in Prague on working days from 24th July 2023 till 11st August 2023, from 10:00 till 14:00. The person authorised to contact the tenderers is Mrs Adisa Mujkić, tel: 224 422 510.

A valid offer must include:
1. Full name or a company name of the tenderer. In the case of companies, please provide the name and function of the person authorized to represent the company;
2. The bidder's residence or seat (company) address, phone number;
3. The offered price;
4. The form of payment ( bank transfer from my bank account number);
5. The bidder's declaration that he is familiar with the condition of the subject of the tender or that he is responsible for the consequences of resignation from the inspection.
6. Copy of ID

The condition to participate in the tender is to pay the tender guarantee amounting to CZK 2177,00 (in word: two thousands one hundred seventy seven CZK ) by 20th July 2023. The tender bond must be paid on the Embassy's account number: 1201000255/5500 with the note "Škoda tender bond". The tender bonds submitted by tenderers whose offers have not been selected or have been rejected will be returned within 7 days from the date of selecting the offer. The tender guarantee submitted by the buyer is included in the price. The tender bond is not refundable in case of winning the tender if the bidder refrains from concluding the sale agreement.
The bids will be opened by the Commission on 14th August 2023. at 11.00 in the Embassy of Bosnia and Herzegovina in Prague.